مالیات اجاره بر عهده مالک است یا مستأجر؟

مالیات اجاره بر عهده مالک است یا مستأجر؟

در صورتی که مؤجر یا مالک، ملک را به شخص حقیقی اجاره دهد، وظیفه پرداخت مالیات اجاره بر عهده مالک است و در مواردی که مؤجر، ملک را به اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها اجاره بدهد، وظیفه پرداخت مالیات اجاره بر عهده خود مستأجر می‌باشد.