بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ از هفته سوم تیرماه در سامانه خدمات مالیاتی

بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ از هفته سوم تیرماه در سامانه خدمات مالیاتی

به گزارش مرکز مشاوره مالیاتی مدیران تکس، فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط مربوطه و اظهارنامه‌های پیش‌فرض گروه‌های دوم و سوم عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۳، به تدریج در سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد.

همچنین طبق این بخشنامه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ مالیات اشخاص حقوقی و املاک اجاری اشخاص حقیقی، پایان تیرماه سال جاری می‌باشد.