امروز؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

امروز؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

امروز، ۱۵ مهر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۲ است.

معاون سازمان مالیاتی گفت: امروز، شنبه ۱۵ مهر، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۲ است.

مودیان مالیاتی مکلف به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) می‌باشند.