رئیس کل سازمان مالیاتی: درآمد مالیاتی، ۲ برابر درآمد نفتی شد…

رئیس کل سازمان مالیاتی: درآمد مالیاتی، ۲ برابر درآمد نفتی شد…

🔹 رئیس کل سازمان مالیاتی: در ۶ ماه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است.

دستاورد بزرگ دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت و تامین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات‌ستانی از دانه درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.