دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم)

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم)

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم)